Three Singaporean boys dressed in kimonos with beautiful autumn background.